تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - مشكلات قوانین داوری مسابقات كاتای W.K.F و وضعیت و مسائل قضاوت آن در ایران
Gonabadrazm

مشكلات قوانین داوری مسابقات كاتای W.K.F و وضعیت و مسائل قضاوت آن در ایران

نویسنده: دبیر انجمن یکشنبه 7 آبان 1391 ساعت 22:32 نظرات

تا سال 2000 میلادی و مسابقات جهانی كاراته در مونیخ آلمان، قوانین كاتای انفرادی و تیمی از سیستم «نمره ای» تبعیت مینمود و امتیازات تحت سه مرحله به ترتیب از: 5-7، 6-8 و 7-9 اعمال میشد. بنابر این بطور كل هر مرحله ی كاتای انفرادی و تیمی شامل 2 نمره با مقادیر امتیازات فاكتورهای ذیل بود:

كاتای انفرادی:

كیهون (تكنیك): 0.6 نمره+ سرعت: 0.4 نمره+ زانشین (واقعیت و روح داشتن كاتا): 0.4 نمره+ قدرت: 0.3 نمره+ كیمه (آزاد ساختن انرژی در آخرین لحظه ی اجرای تكنیك به همراه كامل نمودن آن): 0.3= 2 نمره.

كاتای تیمی:

كیهون (تكنیك): 0.5 نمره+ هماهنگی: 0.5 نمره+ سرعت: 0.4 نمره+ قدرت: 0.3 نمره+ كیمه (آزاد ساختن انرژی در آخرین لحظه ی اجرای تكنیك به همراه كامل نمودن آن): 0.3= 2 نمره.

                                     

در سیستم داوری فوق الذكر نمره ی اجرای هر كاتای هر مرحله توسط تیم و یا شركت كننده انفرادی كاتا، بنا به امتیازات مربوطه توسط 5 داور اعلام و بالاترین و پایین ترین نمره حذف و سه نمره ی دیگر با یكدیگر جمع و سپس نتیجه ی آن تقسیم بر سه میشد.

از سال 2001 میلادی داوری مسابقات كاتا بر اساس سیستم «پرچمی» تغییر نمود و هر یك از دو شركت كننده ی انفرادی و یا تیم كاتا با بستن كمربند قرمز(آكا) و آبی (آئو) با رأی داوران توسط دو پرچم قرمز و آبی به رقابت میپردازند. مسائل، مشكلات و نكات داوری مسابقات كاتای W.K.F بویژه در ایران به شرح ذیل میباشد:

1- احتمال اینكه شركت كننده های قویتر و دارای سطح فنی بالاتر بطور شانسی در قرعه كشی جدول مسابقات كاتا، مقابل یكدیگر قرار گرفته و بخصوص در سیستم یك حذفی بتدریج از دور مسابقات كنار رفته و به همین دلیل این سیستم روش مناسب، فنی و منطقی برای مسابقات بویژه انتخابی تیم ملی كاتا نیست و فقط میتواند تماشاگرپسند باشد!؟!- تأثیر تعصبات سَبكی كاراته و بوجود آمدن مسائل حاشیه ای در این سیستم بیشتر است.

3- تجربه و برگزاری مسابقات كاتای بین چهار سبك اصلی W.K.F و انجمنهای وابسته به آنها تحت این سیستم داوری نشان داده است كه تعداد كاتاهای اجرایی بسیار محدود شده است و تعدادی خاص از كاتاهای چهار سبك اصلی W.K.F (شوتوكان، شیتوریو، گوجوریو و وادوریو) مانند: سوپاریم پی، انسو، آنان و ... رایج گشته و برای مثال كاتاهایی از شوتوكان مانند: تكی شودان، تكی نیدان، تكی ساندان، هانگتسو، جی این، وان كان، میكیو و ... در لیست توكویی كاتاهای مجاز سبك مزبور وجود دارد؛ ولی عملاً توسط شركت كنندگان اجرا نمیگردد و بنابر این در اكثر موارد حتی تمرین نیز نمیشود! این امر باعث پایین آمدن سطح و دانش فنی اعضاء چهار سبك اصلی W.K.F خواهد گردید.

4- طبیعی است كه چون دو شركت كننده ی كاتا در مقابل یكدیگر قرار میگیرند، نوع كاتاهای اجرایی و حتی سبك مربوطه باعث میشود كه تعداد قابل توجهی از كاتاهای مجاز مسابقه ای از دور خارج شده و حتی در عمل كاتاهای سبكی بر دیگری رجحان یابد. برای مثال در مسابقات كاتای ایران و بخصوص جهان از سال 2001 میلادی تا حال كاتاهای سبك وادوریو در مسابقات كاتای بین چهار سبك اصلی و انجمنهای وابسته به آنها یا خیلی كم توسط اعضای سبك وادوریو اجرا میگردد و یا جهت اخذ نتیجه ی بهتر و مورد توجه قرار گرفتن داوران، - طبیعی است كه چون دو شركت كننده ی كاتا در مقابل یكدیگر قرار میگیرند، نوع كاتاهای اجرایی و حتی سبك مربوطه باعث میشود كه تعداد قابل توجهی از كاتاهای مجاز مسابقه ای از دور خارج شده و حتی در عمل كاتاهای سبكی بر دیگری رجحان یابد. برای مثال در مسابقات كاتای ایران و بخصوص جهان از سال 2001 میلادی تا حال كاتاهای سبك وادوریو در مسابقات كاتای بین چهار سبك اصلی و انجمنهای وابسته به آنها یا خیلی كم توسط اعضای سبك وادوریو اجرا میگردد و یا جهت اخذ نتیجه ی بهتر و مورد توجه قرار گرفتن داوران، كاتاروهای وادوریو مجبور میشوند كه از كاتاهای رایج مسابقه ای سبكهایی مانند شوتوكان و شیتوریو استفاده نمایند!؟!

                                       

5- در روش داوری كاتا بصورت «پرچمی» میزان نمرات فاكتورهای مختلف و اساسی شامل: اجرای معنای واقعی كاتا، درك كاربرد عملی (بونكای) كاتا، ریتم مناسب، كیهون یا تكنیك كاتای مربوطه بر اساس سبك مورد نظر مانند: داچی ها (استقرارها)، سرعت، قدرت، كیمه، چاكوگان (نقطه ی دید) كه در داوری كاتا بجای اصطلاح زانشین مورد استفاده قرار میگیرد، تعادل، استفاده از تنفس صحیح و عضلات هارا، نوع و سختی اجرای كاتا و هماهنگی در كاتای تیمی؛ به مانند سیستم «نمره ای»، بصورت واضح و روشن در قوانین و كتاب داوری قید نشده است. همین امر باعث سلیقه ای شدن قضاوت، اختلاف در نحوه و نتیجه ی داوریهای كاتا، بویژه در مواردی كه دو شركت كننده دارای سطح فنی و اجرایی بالا و تقریباً یكسانی هستند.

6- مطلع بودن داوران از قوانین و فاكتورهای اجرای كاتا و اجرای 8 شی تی كاتا (كاتاهای اجباری) از 4 سبك اصلی W.K.F لازم است، ولی بهیچوجه كافی نمیباشد. اگر مسابقات كاتا را مانند مسابقات كاتای كشوری و انتخاب تیم ملی بویژه در ایران كه حتی تا 7 دور نیز بوده در نظر بگیریم، بنا به جدول مربوطه در كتاب داوری، تنها دو دور آن شی تی كاتا خواهد بود و پنج دور مابقی از نوع توكویی میباشد.

7- برخلاف صحبتها و نظرهای رایج در جامعه داوری ایران، تجربه و شواهد نشان داده است كه عوامل دیگری، به نحو چشمگیری در كیفیت داوری كاتا تأثیرگذارند كه مهمترین آنها بدین شرح میباشند: مسلط بودن داوران كاتا به اجرای كاتاهای رایج و مسابقه ای اعم از شی تی و توكویی (آزاد) 4 سبك اصلی W.K.F، حدود تغییرات مجاز هر كاتا در سبك مربوطه، بر اساس انجمنهای مختلف آن (سبكهای فرعی)، درك بخصوص كاتاهای رایج و مسابقه ای شوتوكان، شیتوریو، گوجوریو و وادوریو بر اساس مكتبها و مناطق بوجود آمدن آنها یعنی شوریته، ناهاته و توماریته از طریق اجرای این كاتاها، سوابق قهرمانی كاتای داوران بویژه دارا بودن مدال و سابقه اجرایی كاتاهای رایج مسابقه ای از حداقل دو یا سه سبك اصلی در مسابقات كاتای W.K.F، تمرین و مطالعه داشتن مستمر روی كاتاها و حتی شركت در مسابقات كاتا در رده های پیشكسوتان و بخصوص بزرگسالان توسط داوران.

8- داشتن دانهای بالا و درجات داوری كاتای آسیایی و جهانی نمیتواند ملاك قابل قبولی بویژه برای داوران كاتای ایران باشد.

تعدادی از دلایل مربوطه، علتهای بی انگیزگی داوران و ركود و پایین آمدن ارزشهای كاراته بویژه در ایران بدین شرح میباشد:

اكثر مربیان و داوران ایران در طول تمرینات و مسابقات كاراته خود بیشتر به كومیته پرداخته؛ آن هم عمدتاً در سیستم حدود 20 تا 30 سال قبل كاراته كه نحوه تمرینات و قوانین مسابقات كومیته با حال تفاوت نسبتاً زیادی داشته و دیگر شكستن دنده، ضربات كاكاتو گری و ... اجرا نمیشود و مورد قبول قوانین كومیته كنونی نیز نیست، تخصصی شدن كاتا و یا كومیته در كاراته ایران و جهان بویژه در دهه اخیر، ركود محسوس كاراته در دنیا و بخصوص ایران از جهات مختلف، المپیكی نشدن كاراته، حرفه و شغل به حساب نیامدن كاراته در ایران از نظر عرف و وزارت كار و حتی پایین تر بودن امتیازاتی چون بیمه و حقوق بازنشستگی آن نسبت به مشاغل دارای كد مهارت مانند نگهبانی، آبدارچی و ... در سایت اداره فنی و حرفه ای، آسانتر شدن شرایط اخذ دانهای 5 و 6 و ... بدون دادن تز، سهل الوصول شدن درجات مربیگری و داوری بخصوص در جامعه كاراته ایران نسبت به سالیان گذشته، محدود بودن سهمیه اعزام داوران ایران و بالا بودن هزینه ی آن برای داوران كم بضاعت جهت آزمون درجات داوری آسیایی و جهانی، فاقد اعتبار شدن درجات داوری آسیایی و جهانی پس از مدت زمان محدود، تبدیل شدن سبكهای متعدد كاراته در ایران به باندهای دارای اسمهای مشخص كه اكثر آنها ضمن نداشتن توانایی مالی بالا جهت پشتیبانی از قهرمانان، مربیان و داوران خود، در بیشتر موارد از تشویقهای معنوی اعضای سبك نیز غافل هستند، و با در نظر گرفتن موارد بندهای 5، 6 و 7 و نحوه آزمونهای داوری كاتا در ایران و حتی در سطح آسیا و جهان كه دارای معیارهای گزینشی منطقی، فنی و كافی نمیباشند كه طبعاً فدراسیون كاراته جهانی W.K.F و كمیته داوری آن مسئول اصلی این روند و مسائل قانونی ذكر شده میباشند، تمرین نداشتن مستمر اكثر مربیان و داوران باسابقه به دلایلی مانند: بی انگیزگی، مسائل حاشیه ای كاراته با بودن تعدد زیاد سبكی، كارهای اجرایی سبكی و اداری كاراته و داشتن شغل اصلی به غیر از كاراته بخاطر امرار معاش و تأمین نمودن مایحتاج زندگی، نبودن رسمی و قانونی رده سنی بالای 35 سال (پیشكسوتان) در قوانین و كتاب داوری كاتای W.K.F و به ندرت برگزار شدن مسابقات كاتای این رده سنی در ایران، تجاری شدن كاراته در ایران و حتی جهان، دادن مقامهای سبكی و دانهای افتخاری از طرف بنیانگذاران و اساتید ژاپنی بعضی از سبكهای كاراته به اشخاص و اسپانسرهایی كه كوچكترین سابقه، آگاهی و تخصص فنی در كاراته ندارند!؟! و ....

9- به دلیل موارد ذكر شده در بندهای 5، 6، 7 و 8، نگاه و تمایل شوریته داشتن در داوری كاتای ایران، اطلاع نداشتن از حدود خصوصیات و تغییرات مجاز یك كاتا، توجه نداشتن كافی به قسمت پایین تنه ی كاتاروها بویژه داچی ها و مستقر بودن كامل كف پاها روی تاتامی مسابقات و صحیح بودن زوایای پنجه های پاها در استقرارهایی مانند زنكوتسوداچی، كیباداچی و ...، حتی در مسابقات انتخابی مهمی مانند تیم ملی كاتا كه برخلاف سیستم پرچمی كنونی، از سیستم نمره ای با استفاده از 5 الی 7 داور میشود؛ بعضاً دیده میشود كه نمره ی داده شده توسط تعدادی از داوران یك پنل مشخص داوری به تیم كاتایی كه اشكالاتكه اشكالات فنی آن از نظر فاكتورهای مختلف داوری كاتا بیشتر است، مساوی و حتی بیشتر از نمره ی تیم كاتایی است كه دارای سطح اجرایی بهتری بوده و اشكالات كمتری داشته است!؟!

10- به دلیل كم كردن تنش مسابقات كاتا و سیاست جامعه كاراته ایران، حتی در سیستم نمره ای كه گهگاه در مسابقات مهم انتخابی كاتا بكار برده میشود؛ سعی به راضی نگهداشتن نسبی مربیان و شركت كنندگان شده و به همین دلیل نمرات و امتیازات داده شده توسط یك داور مشخص در یك مقایسه دقیق، با توجه به سطح فنی و اجرایی شركت كنندگان، همخوانی نداشته و منطقی نمیباشد.

برگرفته از سایت انجمن شوتوکان کاراته مازندران

گالری تصاویر