تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - كاتا
Gonabadrazm

كاتا

نویسنده: رئیس انجمن جمعه 15 اردیبهشت 1385 ساعت 09:05 نظرات

تكنیكهای كاراته شامل بسیاری از سر یعتر ین و موثر ترین ر وشهای دفاعی و ضد حمله ای  در مقابل حریف می شود.
 كاتا از حالات اصلی پا - حركات، ضربات، ضد حملات و دفاعها تشكیل می شود كه به عملیات پیشرفته تری نظیر: چرخش، گریز، تركیب حمله و دفاع قفل كردن، پرتاب و تظاهر به حمله متصل می شود.

تكنیكهای كاراته شامل بسیاری از سر یعتر ین و موثر ترین ر وشهای دفاعی و ضد حمله ای  در مقابل حریف می شود.
 كاتا از حالات اصلی پا - حركات، ضربات، ضد حملات و دفاعها تشكیل می شود كه به عملیات پیشرفته تری نظیر: چرخش، گریز، تركیب حمله و دفاع قفل كردن، پرتاب و تظاهر به حمله متصل می شود.
هر كاتا نام ویژه ای دارد كاتا بنا به ترتیب معین و منظم اجرا می شود و این حركات در مسیرهای مختلفی اجرا می شود. معمولا كاتاها در طی خطوطی اجرا می شوند بطرف چب، راست، عقب یا جلو و یا در زاویه های فرعی اجرا می شود.
هنرجویان كاراته در اجرای كاتا اهدافی نظیر تمركز هواس، تعادل بدنی، تنظیم زمان، هماهنگی تنفس فروتنی را در نظر دارد.
تمام كاتاها با دفاع شروع می شود.
 همانطور كه استاد فوناگوشی می گوید: در كاراته هر گز اولین حمله وجود ندارد.
برای اجر ای یك كاتا باید ابتدا در حالت بدنی صحیح قرار گرفت كه شامل: 
 1- روح أمادگی - تمركز فكر و اراده فبل از شروع كاتا ( یوی نوكی سین )
 2- فعال و منفعل - همیشه به فكر دفاع و حمله بودن در هر وضعیت كاتا ( این یو)
 3- چگونگی بكار گیری قدرت - مقدار نیروی لازم بصورت انفجاری در هر موقیت و حركت كاتا (چی كارانوكیوچاكو)
 4- سرعت حركت - سرعت مورد نیاز هر تكنیك (وازانوكان كیو)
 5- ریتم - ریتم و آهنگ كلی هر كاتا
 6- درجه انبساط و انقباض - بسته و باز شدن عضلات بدن در هر وضعیت كاتا (تای نوشین شوكو)
 7- مركز ثقل - رعایت مركز ثقل و مركز انرژی در هر وضعیت (جوشین)
 8- تنفس - كنترل تنفس در هر وضعیت كاتا (كوكیو)
 9- هدف گیری، نقطه نگاه - منظور هر تكنیك را در كاتا مد نظر داشتن (چاكوگان)
10- فریاد - جهت نشان دادن روح جنگندگی و نیز برای آزاد كردن انرژی بیشتر (كیای)
11- در وضعیت صحیح قرار دادن هر تكنیك (كی تای نوهرحجا)
12- ذخیره فكری، هوشیاری كامل - در نظر گرفتن حریف با دید و حفظ هوشیاری در اتمام كاتا (ذانشین)

كاتا امكان دستیابی به هدف روحی را كه از طریق اجرای تمرینات مداوم میسر می شود ایجاد می كند؛
 این هدف عبارتست از غلبه بر نفس.

فرد در كاتا با حریفان خیالی مواجه می شود و بنابراین برای آنكه در جستجوی كامل باشد، بر علیه خود عملیاتی را اجرا می كند، اگر مجری كاتا پس از چند سال كار و فعالیت سخت دریابد كه بدون كوچكترین فكر و اندیشه ای می تواند كاتا را اجرا كند به این هدف دست یافته است، كاتا بدون اینكه با كوچكترین دخالت نفس مجری مواجه شود اجرا می گردد، كنترل بدن بدون احساس یا فكر به دست می آید و این مسئله باید كنترل مجری در هر موقعیت (رزمی یا سایر موارد) را تحت تاثیر قرار دهد.

رنگ كمربندها در كاراته معمولا زرد، نارنجی، سبز، آبی، بنفش، قهوه ای، مشكی دان یك تا دان ده می باشد.

اجرای كاتا مستلزم داشتن روحیه عالی، شجاعات و خونسردی، تواضع و فروتنی است كه اصل كاراته بر تواضع و فروتنی می باشد.

اكثرا كاتاها با دفاع شروع می شود. كاراته راه دفاع از خود می باشد، و یك كاراته كار هیچگاه حمله كننده و تجاوزگر نیست چون تجاوز و تعرض نتیجه جهل و خود خواهی است و جهل كه از میان رفت تجاوز به حقوق دیگران از میان می رود.
كاراته دنیای حركت است؛ حركت برای توانایی، حركت برای سلامت فرد و جامعه و كاتا راه بوجود آوردن كوتاه ترین ارتباط انسان و قدرت خلاقه اوست. بدین جهت است كه آرامش انسان پایه می گیرد.

گالری تصاویر