تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - فدراسیون جهانی و كاتاهای كاراته
Gonabadrazm

فدراسیون جهانی و كاتاهای كاراته

نویسنده: رئیس انجمن جمعه 15 اردیبهشت 1385 ساعت 09:05 نظرات

فدراسیون جهانی كاراته موسوم به w.k.f در ارتباط با آخرین تغییرات اعمال شده اسامی كاتاهای اجباری و كاتاهای بزرگ چهار سبك اصلی كاراته جهان را به شرح ذیل معرفی كرده است:

فدراسیون جهانی و كاتاهای كاراته
فدراسیون جهانی كاراته موسوم به w.k.f در ارتباط با آخرین تغییرات اعمال شده اسامی كاتاهای اجباری و كاتاهای بزرگ چهار سبك اصلی كاراته جهان را به شرح ذیل معرفی كرده است:
كاتاهای اجباری(شی تی كاتا)
گوجوریو: سی پای، سایفا
شوتوكان: جیون، كانكودای
شیتوریو: باسای دای، سی ان چین
وادوریو: سی شان، چین تو

كاتاهای بزرگ چهار سبك اصلی كاراته جهان:
شوتوكان(21 كاتا): باسای دای، باسای شو، كانكودای، كانكوشو، تكی شودان، تكی نیدان، تكی ساندان، هانگت سو، جیته، ان پی، گانكاكو، جیون، سوچین، نی جوشیهوشو، گوجوشیهودای، گوجوشیهوشو، چینته، اونسو، می كیو، وان كان، جی ان.
گوجوریو(10 كاتا): سانچین، سایفا، سی چین، شی سوچین، سانسرو، سی سان، سی پای، كورورونفا، سوپاریمپی، تنشو.
وادوریو(11 كاتا): كوشانكو، نای هانچی، سی شان، چین تو، پاسای، نی سی شی، روهای، وانشو، جیون، جیته، سوپاریمپی.
شیتوریو(43 كاتا): جیته، جیون، جین، ماتسو كازه، وانشو، روهای، باسای دای، باسای شو، توماری باسای، ماتسومورا باسای، كوشوكودای، كوشوكوشو، كوشوكوشیهو، چین ته، سی انچن، سوچین، نی سی شی، گوجوشیهو، اونشو، سی سان، نای فانچین شودان، نای فانچین نیدان، نای فانچین ساندان، آئویاگی(سی ریو)، جوروكو، نی پای پو، سانچین، تنشو، سی پای، سان سی رو، سایفا، شی سوچین، كورورونفا، سوپاریمپی، هاكوچو، پاچو، هیكو، پای كو، آنان، آنانكو، پاپورن، چاتان یاراكوشانكو.

گالری تصاویر