شنبه 30 فروردین 1393

كی هونو كاتا (تكنیكهای زنجیره ای)

   نوشته شده توسط: رئیس انجمن    

كیهونو كاتا (تكنیكهای زنجیره ای) جهت آزمون کمربند در کیوکوشین
در ادامه مطلب

کمربند نارنجی
  چند نمونه از تمرینات كی هو نو كاتا:
 1. ذنكوتسوداچی : مایته سیكن جودان اوكه. سیكن چودان گیا كوسوكی
 2. ذنكوتسوداچی : چوسوكومایگری , چودان گیا كوسوكی .
 3. ذنكوتسوداچی : چودانسوتواوكه , سیكن چودان گیا كوسوكی .
 4. ذنكوتسوداچی : جودان سوتوتای سوكومواشی گری , چودان گیا كوسوكی .
 5. ذنكوتسوداچی : چودان اوچی اوكه , سیكن چودان گیا كوسوكی .
 6. ذنكوتسوداچی : جودان اوچی سوكوتومواشی گری , چودان گیا كوسوكی .
 7. ذنكوتسوداچی : سیكن گدانبارای , گدان گیا كوسوكی .  
 8. ذنكوتسوداچی : جودان مواشی گری , چودان گیا كوسوكی .
 9. ذنكوتسوداچی : سیكن مایته جودان سوكی  ,مایته چودان سوكی .
 10. ذنكوتسوداچی : سوكوتوكانستسوگری , سیكن چودان گیا كوسوكی .
کمربند آبی
چند نمونه از تمرینات كی هو نو كاتا
 1. ذنكوتسوداچی : چودان مایته سوكی , مایته سوكی , چودان گیا كوسوكی ,چودان مایته سوكی.
 2. ذنكوتسوداچی : چودان مایته اوچی اوكه , گیا كوسیكن گدای بارای (بصورت همزمان).
 3. ذنكوتسوداچی : چودان مورته اوچی اوكه .
 4. ذنكوتسوداچی : گیا كوچوسوكو جودان مایگری , مایته جوداناوكه,گیا كوجودان سوكی.
 5. ذنكوتسوداچی : گیاكوتای سوكوسوتو مواشی گری , مایته چودان سوتواوكه , چودان گیاكوسوكی.
 6.  ذنكوتسوداچی : سوكوتواوچی مواشی گری , مایته چودان اوچی اوكه ,گیاسوكی.
 7. ذنكوتسوداچی : چودان مواشی گری , سیكن گدان بارای ,گیاكوسوكی گدان .
 8. ذنكوتسوداچی : جودان مایگری , چودان سوكوتویوكوگری(لگدها در جهت خودشان).
 9. ذنكوتسوداچی : جودان مایگری ,  جودان مواشی گری(با یك پا بجلو).
 10. كوكوتسوداچی : گیاكومایگری ز شوتومواشی اوكه .
 11. كوكوتسوداچی : گیاكومایگری , چودان اوچی اوكه .
 کمربند زرد
چند نمونه از تمرینات كی هو نو كاتا :
1. ذنكوتسوداچی : جودان اوكه, چودان گیا كوسوكی . چودان سوتواوكه, چودان گیا كوسوكی. چودان اوچی اوكه, چودان گیا كوسوكی. مواته گدان بارای , گیاكوسوكی.
2. ذنكوتسوداچی : گدای بارای , چودان گیا كوسوكی. چودان اوچی اوكه,  چودان گیا كوسوكی. چودان سوتواوكه , چودان گیا كوسوكی. مواته جودان اوكه, چودان گیا كوسوكی.
3. ذنكوتسوداچی : چودان مایگری. جودان مواشی گری, چودان گیا كوسوكی.
4. ذنكوتسوداچی : جودان مواشی گری, چودان مایگری. چودان گیا كوسوكی.
5. ذنكوتسوداچی :  مائه كایگری . شوتو مواشی اوكه .
6.  ذنكوتسوداچی : مائه مواشی گری . شوتو مواشی اوكه.
7. ذنكوتسوداچی : (چودان مایته اوچی گیاكوگدان بارای) , موروتوسوكی چودان .
8. ذنكوتسوداچی : جودان مایگری, چودان یوكوگری , چودان اوشیروگری(با یك پا در جهات خودش).
9. ذنكوتسوداچی : هیجی جودان مایگری , هیجی جودان آگواوچی , هیجی جودان اوروشی اوچی.
10. كیبا داچی : جون سوكی (كوجوكیبا داچی) .
 کمربند سبز
چند نمونه از تمرینات كی هو نو كاتا :
1-ذنكوتسوداچی : جودان اوكه, چودان گیا كوسوكی- سانچین داچی : چودان سوتواوكه, چودان گیا كوسوكی- كوكوتسوداچی : چودان اوچی اوكه, چودان گیاكوسوكی- حركت كوكوتسوداچی تبدیل به كوجوكیبا داچی ضربه جون سوكی (كلیه تكنیكها با یك شماره اجرا شود).
2- ذنكوتسوداچی : مای كه آگه , چودان مایگری ,جودان اوكه ,گیا كوسوكی, مای كه آگه, سوتومواشی گری , سوتواوكه,گیا كوسوكی مای كه آگه,اوچی مواشی گری , اوچی اوكه , گیا كوسوكی.(هر دو لگد با یك پا)
3- سانچین داچی  : جودان  اوكه. سوتواوكه. اوچی اوكه . گدان بارای, گیا كوسوكی(دفاعها با یكدست).
4- كوكوتسوداچی : مائه مایگری جودان. شوتو مواشی اوكه.( اوچی اوكه . گدان بارای)سمبون.
5- ذنكوتسوداچی  : شوتوگامّن سوتواوچی . گیاكوشوتوساكوتسو اوچی كومی.مایته یوهان نوكیته .
6- ذنكوتسوداچی: شوتوگامّن اوچی اوچی. گیاكوشوتوهیزو اوچی– مایته شوتوساكوتسو اوچی .
7- كوجوكیباداچی: كانستسوگری. یوكوگری (با چرخش 180درجه ازجلوو با یك پا ).
8- كوجوكیباداچی: اوشیرومواشی گری. یوكوگری ,( با چرخش 180 درجه ازپشت و وبا یك پا)
9- یون جوكوكیباداچی: هیجی جودان سوتواوچی . (با كمك دست عكس العمل). كاكه . اوراكن سایواوچی . گدان بارای, گیا كوسوكی.
10- ذنكوتسوداچی: گیاكومایگری جودان . اوچی اوكه . اوراكن شومن اوچی , گیا كوسوكی.
کمربند قهوه ای
چند نمونه از تمرینات كی هو نو كاتا :
1-ذنكوتسوداچی : جودان اوكه, چودان گیا كوسوكی- سانچین داچی : چودان سوتواوكه, چودان گیا كوسوكی- كوكوتسوداچی : چودان اوچی اوكه, چودان گیاكوسوكی- حركت كوكوتسوداچی تبدیل به كوجوكیبا داچی ضربه جون سوكی (كلیه تكنیكها با یك شماره اجرا شود).
2- ذنكوتسوداچی : مای كه آگه , چودان مایگری ,جودان اوكه ,گیا كوسوكی, مای كه آگه, سوتومواشی گری , سوتواوكه,گیا كوسوكی مای كه آگه,اوچی مواشی گری , اوچی اوكه , گیا كوسوكی.(هر دو لگد با یك پا)
3- سانچین داچی  : جودان  اوكه. سوتواوكه. اوچی اوكه . گدان بارای, گیا كوسوكی(دفاعها با یكدست).
4- كوكوتسوداچی : مائه مایگری جودان. شوتو مواشی اوكه.( اوچی اوكه . گدان بارای)سمبون.
5- ذنكوتسوداچی  : شوتوگامّن سوتواوچی . گیاكوشوتوساكوتسو اوچی كومی.مایته یوهان نوكیته .
6- ذنكوتسوداچی: شوتوگامّن اوچی اوچی. گیاكوشوتوهیزو اوچی– مایته شوتوساكوتسو اوچی .
7- كوجوكیباداچی: كانستسوگری. یوكوگری (با چرخش 180درجه ازجلوو با یك پا ).
8- كوجوكیباداچی: اوشیرومواشی گری. یوكوگری ,( با چرخش 180 درجه ازپشت و وبا یك پا)
9- یون جوكوكیباداچی: هیجی جودان سوتواوچی . (با كمك دست عكس العمل). كاكه . اوراكن سایواوچی . گدان بارای, گیا كوسوكی.
10- ذنكوتسوداچی: گیاكومایگری جودان . اوچی اوكه . اوراكن شومن اوچی , گیا كوسوكی.
کمربند مشکی
كی هونوكاتا 
 1. ذنكو تسو داچی : جودان اوكه , سوتو اوكه. اوچی اوكه , گدان بارای , گیا كوسوكی.
2. سانچین داچی: سوتو اوكه ,اوچی اوكه, اوراكن شومن اوچی , هیچی جودان سوتو اوكه , تتسوئی گامّن اوچی اوچی.
3. كوكوتسوداچی:  مائه مایگری ,مائه جودان مواشی گری ,شوتومواشی اوكه ,موروته سوكی جودان ،  كامائه .
4. كیبا داچی(كیوجو):كانستسوگری ,یوكوگری گدان بارای,جون سوكی(با چرخش 180 درجه از جلو)
5. ذنكو تسو داچی : جودان اوكه. گیا كوسوكی. سانچین داچی  : سوتو اوكه -گیا كوسوكی.
6. كوكوتسوداچی : اوچی اوكه گیا كوسوكی.
7. كیبا داچی: گدان بارای,جون سوكی(تبدیل چرخشها)
8. ذنكو تسو داچی: اجرای پنج شوتو اصلی با هر دو دست .
9. ذنكو تسو داچی: مایگری, یوكوگری , اوشیروگری. هیزا گری(درجهات خودش).

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic