یکشنبه 19 دی 1395

كیهونوكاتا (تكنیكهای زنجیره ای) در کیوکوشین کاراته

   نوشته شده توسط: رئیس انجمن    نوع مطلب :کاتا و فرم ،

كیهونوكاتا (تكنیكهای زنجیره ای) در کیوکوشین کاراته
چند نمونه از تمرینات كی هو نو كاتا به تفکیک رده کمربند

 كیهونوكاتا (تكنیكهای زنجیره ای) در کیوکوشین کاراته

چند نمونه از تمرینات كی هو نو كاتا به تفکیک رده کمربند:

کمربند نارنجی

1. ذنكوتسوداچی : مایته سیكن جودان اوكه. سیكن چودان گیا كوسوكی

2. ذنكوتسوداچی : چوسوكومایگری , چودان گیا كوسوكی .

3. ذنكوتسوداچی : چودانسوتواوكه , سیكن چودان گیا كوسوكی .

4. ذنكوتسوداچی : جودان سوتوتای سوكومواشی گری , چودان گیا كوسوكی .

5. ذنكوتسوداچی : چودان اوچی اوكه , سیكن چودان گیا كوسوكی .

6. ذنكوتسوداچی : جودان اوچی سوكوتومواشی گری , چودان گیا كوسوكی .

7. ذنكوتسوداچی : سیكن گدانبارای , گدان گیا كوسوكی .   

8. ذنكوتسوداچی : جودان مواشی گری , چودان گیا كوسوكی .

9. ذنكوتسوداچی : سیكن مایته جودان سوكی  ,مایته چودان سوكی .

10. ذنكوتسوداچی : سوكوتوكانستسوگری , سیكن چودان گیا كوسوكی .

کمربند آبی

چند نمونه از تمرینات كی هو نو كاتا

1. ذنكوتسوداچی : چودان مایته سوكی , مایته سوكی , چودان گیا كوسوكی ,چودان مایته سوكی.

2. ذنكوتسوداچی : چودان مایته اوچی اوكه , گیا كوسیكن گدای بارای (بصورت همزمان).

3. ذنكوتسوداچی : چودان مورته اوچی اوكه .

4. ذنكوتسوداچی : گیا كوچوسوكو جودان مایگری , مایته جوداناوكه,گیا كوجودان سوكی.

5. ذنكوتسوداچی : گیاكوتای سوكوسوتو مواشی گری , مایته چودان سوتواوكه , چودان گیاكوسوكی.

6.  ذنكوتسوداچی : سوكوتواوچی مواشی گری , مایته چودان اوچی اوكه ,گیاسوكی.

7. ذنكوتسوداچی : چودان مواشی گری , سیكن گدان بارای ,گیاكوسوكی گدان .

8. ذنكوتسوداچی : جودان مایگری , چودان سوكوتویوكوگری(لگدها در جهت خودشان).

9. ذنكوتسوداچی : جودان مایگری ,  جودان مواشی گری(با یك پا بجلو).

10. كوكوتسوداچی : گیاكومایگری ز شوتومواشی اوكه .

11. كوكوتسوداچی : گیاكومایگری , چودان اوچی اوكه .

کمربند زرد

چند نمونه از تمرینات كی هو نو كاتا :

1. ذنكوتسوداچی : جودان اوكه, چودان گیا كوسوكی . چودان سوتواوكه, چودان گیا كوسوكی.

   چودان اوچی اوكه, چودان گیا كوسوكی. مواته گدان بارای , گیا كوسوكی.

2. ذنكوتسوداچی : گدای بارای , چودان گیا كوسوكی. چودان اوچی اوكه,  چودان گیا كوسوكی.

   چودان سوتواوكه , چودان گیا كوسوكی. مواته جودان اوكه, چودان گیا كوسوكی.

3. ذنكوتسوداچی : چودان مایگری. جودان مواشی گری, چودان گیا كوسوكی.

4. ذنكوتسوداچی : جودان مواشی گری, چودان مایگری. چودان گیا كوسوكی.

5. ذنكوتسوداچی :  مائه كایگری . شوتو مواشی اوكه .

6.  ذنكوتسوداچی : مائه مواشی گری . شوتو مواشی اوكه.

7. ذنكوتسوداچی : (چودان مایته اوچی گیاكوگدان بارای) , موروتوسوكی چودان .

8. ذنكوتسوداچی : جودان مایگری, چودان یوكوگری , چودان اوشیروگری(با یك پا در جهات خودش).

9. ذنكوتسوداچی : هیجی جودان مایگری , هیجی جودان آگواوچی , هیجی جودان اوروشی اوچی.

10. كیبا داچی : جون سوكی (كوجوكیبا داچی) .

 کمربند سبز

1-ذنكوتسوداچی : جودان اوكه, چودان گیا كوسوكی-  سانچین داچی : چودان سوتواوكه, چودان گیا كوسوكی-كوكوتسوداچی : چودان اوچی اوكه, چودان گیا كوسوكی-  حركت كوكوتسوداچی تبدیل به كوجوكیبا داچی ضربه جون سوكی (كلیه تكنیكها با یك شماره اجرا شود).

2- ذنكوتسوداچی: مای كه آگه, چودان مایگری, جودان اوكه, گیا كوسوكی, مای كه آگه, سوتومواشی گری, سوتواوكه, گیا كوسوكی مای كه آگه, اوچی مواشی گری, اوچی اوكه, گیا كوسوكی. (هر دو لگد با یك پا)

3- سانچین داچی : جودان  اوكه. سوتواوكه. اوچی اوكه . گدان بارای, گیا كوسوكی(دفاعها با یكدست).

4- كوكوتسوداچی: مائه مایگری جودان. شوتو مواشی اوكه.( اوچی اوكه . گدان بارای)سمبون.

5- ذنكوتسوداچی: شوتوگامّن سوتواوچی . گیاكوشوتوساكوتسو اوچی كومی.مایته یوهان نوكیته .

6- ذنكوتسوداچی: شوتوگامّن اوچی اوچی. گیاكوشوتوهیزو اوچی مایته شوتوساكوتسو اوچی .

7- كوجوكیباداچی: كانستسوگری. یوكوگری (با چرخش 180درجه ازجلوو با یك پا ).

8- كوجوكیباداچی: اوشیرومواشی گری. یوكوگری ,( با چرخش 180 درجه ازپشت و وبا یك پا)

9- یون جوكوكیباداچی: هیجی جودان سوتواوچی . (با كمك دست عكس العمل).

كاكه . اوراكن سایواوچی . گدان بارای, گیا كوسوكی.

10- ذنكوتسوداچی: گیاكومایگری جودان . اوچی اوكه . اوراكن شومن اوچی , گیا كوسوكی.

 کمربند قهوه ای

چند نمونه از تمرینات كی هو نو كاتا :

1-ذنكوتسوداچی : جودان اوكه, چودان گیا كوسوكی-

   سانچین داچی : چودان سوتواوكه, چودان گیا كوسوكی-

   كوكوتسوداچی : چودان اوچی اوكه, چودان گیا كوسوكی-

  حركت كوكوتسوداچی تبدیل به كوجوكیبا داچی ضربه جون سوكی (كلیه تكنیكها با یك شماره اجرا شود).

2- ذنكوتسوداچی : مای كه آگه , چودان مایگری ,جودان اوكه ,گیا كوسوكی, مای كه آگه,

  سوتومواشی گری , سوتواوكه,گیا كوسوكی مای كه آگه,اوچی مواشی گری , اوچی اوكه ,

  گیا كوسوكی.(هر دو لگد با یك پا)

3- سانچین داچی  : جودان  اوكه. سوتواوكه. اوچی اوكه . گدان بارای, گیا كوسوكی(دفاعها با یكدست).

4- كوكوتسوداچی : مائه مایگری جودان. شوتو مواشی اوكه.( اوچی اوكه . گدان بارای)سمبون.

5- ذنكوتسوداچی  : شوتوگامّن سوتواوچی . گیاكوشوتوساكوتسو اوچی كومی.مایته یوهان نوكیته .

6- ذنكوتسوداچی: شوتوگامّن اوچی اوچی. گیاكوشوتوهیزو اوچی مایته شوتوساكوتسو اوچی .

7- كوجوكیباداچی: كانستسوگری. یوكوگری (با چرخش 180درجه ازجلوو با یك پا ).

8- كوجوكیباداچی: اوشیرومواشی گری. یوكوگری ,( با چرخش 180 درجه ازپشت و وبا یك پا)

9- یون جوكوكیباداچی: هیجی جودان سوتواوچی . (با كمك دست عكس العمل).

   كاكه . اوراكن سایواوچی . گدان بارای, گیا كوسوكی.

10- ذنكوتسوداچی: گیاكومایگری جودان . اوچی اوكه . اوراكن شومن اوچی , گیا كوسوكی.

کمربند مشکی

 كی هونوكاتا 

 1. ذنكو تسو داچی : جودان اوكه , سوتو اوكه. اوچی اوكه , گدان بارای , گیا كوسوكی.

2. سانچین داچی: سوتو اوكه ,اوچی اوكه, اوراكن شومن اوچی , هیچی جودان سوتو اوكه , تتسوئی گامّن اوچی اوچی.

3. كوكوتسوداچی:  مائه مایگری ,مائه جودان مواشی گری ,شوتومواشی اوكه ,موروته سوكی جودان -  كامائه .

4. كیبا داچی(كیوجو):كانستسوگری ,یوكوگری گدان بارای,جون سوكی(با چرخش 180 درجه از جلو)

5. ذنكو تسو داچی : جودان اوكه. گیا كوسوكی. سانچین داچی  : سوتو اوكه -گیا كوسوكی.

6. كوكوتسوداچی : اوچی اوكه گیا كوسوكی.

7. كیبا داچی: گدان بارای,جون سوكی(تبدیل چرخشها)

8. ذنكو تسو داچی: اجرای پنج شوتو اصلی با هر دو دست .

9. ذنكو تسو داچی: مایگری, یوكوگری, اوشیروگری. هیزا گری (درجهات خودش)


نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات