تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - روح كیوكوشین
Gonabadrazm

روح كیوكوشین

نویسنده: رئیس انجمن دوشنبه 20 دی 1395 ساعت 13:34 نظرات

روح كیوكوشین این است :

«سر را پایین، چشم ها را بالا ودهان را بسته نگه دارید. ذهن را آزاد كنید و از همان شروع كار با توجه با امر تواضع فرزندی به دیگران خدمت كنید».

روح كیوكوشین این است :

«سر را پایین، چشم ها را بالا ودهان را بسته نگه دارید. ذهن را آزاد كنید و از همان شروع كار با توجه با امر تواضع فرزندی به دیگران خدمت كنید».

«سر را پایین نگه دارید وچشم را بالا» به این معنی است كه همیشه باید بلند همت باشید و در رفتار وگفتار فروتن. «دهان را بسته نگه دارید» به این معنی است كه نباید احساساتی شوید و تماما احساساتتان را بیان كنید و منظور از ذهن آزاد این است كه نسبت به دیگران سخاوتمند باشید. شما باید همواره مهربان، سخت كوش و درستكار باشید. «تواضع فرزندی» به عنوان نقطه شروع به این معنی است كه برای شروع هر كاری ابتدا باید در مقابل پدر و مادر تواضع داشته باشید. این گونه وظیفه شناسی و وفاداری باعث می شود در مقابل دیگران فروتن باشید، به دوستی ها اعتماد كنید،  به خدا ایمان داشته باشید و به معلمانتان احترام بگذارید. تمامی اینها شما را هدایت می كند تا خانواده و زادگاهتان را دوست داشته باشید.

به دیگران خدمت كنید یعنی به افرادی كه در اطراف شما هستند كمك كنید، به عبارت دیگر به جامعه خدمت كنید و این به معنی وفادار بودن به كشور است. من باز هم بر این امر تأكید می كنم كه روح وایدئولوژی كیوكوشین در دنیای امروز مفهوم بسیار عمیق دارد. دنیایی كه در آن اشخاص برای به دست آوردن رفاه، كشور و جامعه ی خود را قربانی می كنند. هر كدام از شما كه كیوكوشین را دوست دارد باید خود را از نظر جسمی و روحی قوی كند.

گالری تصاویر