تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - از بند كاراته كلاسیك ر ها شوید
Gonabadrazm

از بند كاراته كلاسیك ر ها شوید

نویسنده: رئیس انجمن شنبه 27 فروردین 1384 ساعت 09:04 نظرات
<:P:>روز ی دانشمندی نز د یك استاد ذن ر فت تا در بار ه ذ ن از او سوالاتی بپر سد.
در خلال صحبتهای استاد هر  از چند گاهی مر د دانشمند حر فهای او ر ا قطع می كر د و می گفت: آه!بله ما هم آن را داریم… و از این قبیل حرفها…

از بند كاراته كلاسیك ر ها شوید
روز ی دانشمندی نز د یك استاد ذن ر فت تا در بار ه ذ ن از او سوالاتی بپر سد.
در خلال صحبتهای استاد هر از چند گاهی مر د دانشمند حر فهای او ر ا قطع می كر د و می گفت: آه!بله ما هم آن را داریم… و از این قبیل حرفها…
بالاخره استاد ذن حرفهایش را قطع كر د و شروع به ریختن چای برای مرد  كرد .
 او فنجان را پر كرد و بعد دوباره در آن چای می ریخت تا فنجان لبریز شد.
 مرد دانشمند گفت:( كافی است دیگر فنجان جا ندار د.)

استاد ذ ن گفت :( بله من هم می دانم. اگر  شما اول فنجان ذ هن خود را خالی نكنید چطور می توانید فنجان چای مرا بچشید؟)
منظور آن است كه تا كسی فكر خود ر ا از اندیشه های قبلی خالی نكند نمی تواند پذیرای اندیشه های جدید باشد.

من امیدوارم ر فقای من در هنرهای رزمی با ذهن باز مطالب زیر را بخوانندو هر گونه پیش داوری و نتیجه گیری قبلی را كنار بگذارند.این عمل ضمنا فی نفسه می تواند قدر ت آزادیبخش داشته باشد.
 با این همه این احوال مفید بودن فنجان د ر خالی بودن آن است.

گالری تصاویر