تبلیغات
空手道 گنابادرزم 空手道 - مطالب پزشکی رزمی
Gonabadrazm

ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ

نویسنده: رئیس انجمن شنبه 24 تیر 1396 ساعت 13:12 نظرات
به منظور اطلاع بیشتر از خواص گیاهان و جایگزینی حد الامکان بیشتر آنها بجای قرصها و داروهای ویتامین، درج این مطلب ضروری به نظر آمد ادامه مطلب

عرقیات مفید برای ورزشکاران

نویسنده: رئیس انجمن چهارشنبه 21 تیر 1396 ساعت 17:32 نظرات
ﺗأﺛﯿﺮات ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ورزشکاران در ﻣﻮرد آن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺮﻗﯿﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ و دوره ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﻓﻊ ﻣﻀﺎرب ﺣﺎﺻﻞ ار ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮد. ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻮاﯾﺪ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪادادی را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﯿم. ادامه مطلب

شناخت آسیب های بدنی در ورزش رزمی

نویسنده: دبیر انجمن چهارشنبه 16 مرداد 1392 ساعت 04:57 نظرات

آسیب در کاراته

آ
سیبهای ناشی از ورزش رزمی


ویرایش  : دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه


در تمامی مطالعات انجام شده ، شایعترین آسیب های ناشی از ورزشهای رزمی در اندامها به صورت خونمردگی ، پیچ خوردگی و کشیدگی بوده اند. آسیب های ارتو پدیک ناشی از ضربه های مستقیم ، تکرار زیاد حرکات و مانورهای بالستیک و چرخشی می باشند. موارد شدید آسیب مثل پارگی احشاء ، فلج و ضرببه مغزی هم مشاهده شده اند.

 

ادامه مطلب
تعداد کل صفحات: 2

گالری تصاویر